Tue. Jun 25th, 2024

o NAMA

Proces nastave u osnovnoj školi  „Vitez“  odvija se u dvije teritorijalno udaljene škole i to u centralnoj školi u Vitezu i područnoj školi u Kruščici.

Odgojno – obrazovni rad odvija se u skladu sa Nastavnim planom i programom od I do V razreda devetogodišnje osnovne škole za škole koje realizuju nastavu na bosanskom jeziku, odobrenim od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 01-38-799/2012 od 22.6.2012.godine . Odgojno-obrazovni rad za predmetnu nastavu odvija se prema Nastavnom planu i programu od VI do IX razreda devetogodišnje osnovne škole za škole koje realizuju nastavu na bosanskom jeziku, odobrenim od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 01-38-480/14 od 28.4.2014.godine.

Centralna škola u Vitezu raspolaže sa 4 učionice, kabinetima bosanskog jezika, informatike, biologije, matematike, engleskog jezika, geografije i tehničkog odgoja, te kancelarijama i prostorijom za biblioteku. Školska zgrada u Vitezu raspolaže sa 1082,7 m2, a u navedenom prostoru raspoređeno je 26 odjeljenja, i to 14 odjeljenja razredne i 12 odjeljenja predmetne nastave.

Područna škola u Kruščici raspolaže sa 9 učionica (kabinet informatike) ,  a nastava u područnoj školi u Kruščici organizovana u 11 odjeljenja, i to 5 odjeljenja razredne i 6 odjeljenja predmetne nastave. U školskom dvorištu nalaze se sportski tereni za odbojku, košarku, mali nogomet – rukomet, te dječiji park.

U proteklih nekoliko godina  kontinuirano je vršena adaptacija školskih prostora, uređenje školskih terena i nabavka nastavnih sredstva, te  možemo sa zadovoljstvom konstatovati da se naša škola svrstala u jednu od dobro opremljenih  škola. Osim opremljenih kabineta informatike, smart tabli, sve učionice posjeduju računar , projektor sa projekcionim platnom koji su povezani na internetsku mrežu. Iako je škola dobro opremljena nastavnim pomagalima, nabavka novih sredstava i pomagala je kontinuran proces, kako bismo naš odgojno-obrazovni proces podigli na još veći nivo kvaliteta na opće zadovoljstvo učenika, nastavnika  i roditelja. Trenutne aktivnosti se vode na izgradnji fiskulturne sale za učenike područne škole u Kruščici.