OBAVIJEST - JAVNI POZIV

Broj:487/18 Datum, 30.4.2018.godine O B A V I J E S T Na osnovu?lana 12. i 13. Pr...

Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

Broj:347/18 Datum: 26.3.2018.godine JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje ?...

Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2017.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

Sa po?etkom Nove kolske godine nau kolu krase i nai novi u?enici, to su u?enici- prva?i?i. Rije?...

Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

U periodu od 26. - 31.5.2017.godine realizovana je vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti iro...

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja - kolska 2016/2017.godina

Renoviranje u Kru?ici

U toku mjeseca januara u podru?noj koli u Kru?ici izvrena je sanacija i renoviranje interijera ...

25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2016.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

Dana 23.09.2016.godine u posjeti naoj koli boravila je delegacija Turskog kulturnog centra 'Yunus...

"PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

Predstavljamo nae u?enike - "PONOSI KOLE" u kolskoj 2015/2016.godini Ponosi kole su u?enici ko...

 • OBAVIJEST - JAVNI POZIV

  Ponedjeljak, 30 April 2018 07:24
 • Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

  Ponedjeljak, 26 Mart 2018 11:41
 • Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

  Ponedjeljak, 04 Decembar 2017 10:53
 • Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

  Četvrtak, 02 Novembar 2017 11:00
 • Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

  Petak, 09 Juni 2017 07:19
 • Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

  Petak, 09 Juni 2017 06:23
 • Renoviranje u Kru?ici

  Ponedjeljak, 06 Februar 2017 07:31
 • 25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

  Utorak, 29 Novembar 2016 10:45
 • Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

  Petak, 21 Oktobar 2016 07:17
 • "PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

  Utorak, 18 Oktobar 2016 11:29

OP?I PODACI O KOLI


Osnovna kola u Vitezu osnovana je 02.09.1960.godine i nosila je ime "Bratstvo Jedinstvo". U svom sastavu imala je i podru?nu kolu u Kru?ici i Gornjoj Ve?eriskoj . U ove dvije podru?ne kole nastava se izvodila od I- og do IV-og razreda .

Odlukom skuptine optine Vitez u 1991.godini koli je promijenjeno ime u O "Vitez" . Rat i sukobi na podru?ju optine Vitez doveli su do toga da se silom prilika moralo formirati odvojene kole po nacionalnoj osnovi, tako da se 1994. godine u Starom Vitezu organizovala nastava za djecu Bonjaka u prostorima koji nisu bili namjenski i uslovni. kolska zgrada u Kru?ici iskoristila se za organizovanje nastave od I-og do VIII-og razreda, ali u sastavu O Vitez iz Starog Viteza. Ova kola vodila se kao O"Vitez" Vitez- (bonja?ki dio) i tako je registrovana (reg.broj) u Ministarstvu obrazovanja R 50, a u sudu Travnik pod brojem 2-162 Preregistracija 2003.godine broj US / II-3/03
U ovako neuslovnom prostoru radilo se sve do 2000.godine kada je pokrenuta aktivnost na ravnopravnom koritenju kolskog prostora u centralnoj gradskoj koli u Vitezu koji su do tada koristili samo Hrvati.


25.10.2000. godine po?ela je nastava za u?enike Bonjake u zgradi kole u Vitezu, ali u odvojenom dijelu te zgrade. Prema odluci OHR-a to je realizacija projekta " dvije kole pod jednim krovom.
kolska 2002/2003. godina po?ela je u istim prostornim uslovima. Prema podacima i te godine je u toku povratak u ranija mjesta ivljenja pa tako i veliki broj djece povratnika u nau kolu.
Zbog veoma izraenog ovog problema traili smo pomo? u rjeavanju od Ministarstva, Kantonalnog inspektora za djelatnost obrazovanja, Sekretarijata za drutvene djelatnosti optine Vitez, a obratili smo se i kolskom odboru dijela kole (hrvatski dio).
Sa po?etkom kolske godine taj problem kolskog u?ioni?kog prostora nije rijeen.

2003. god. u toku je reforma obrazovnog sistema u B i H tj. primjena jedinstvenog programskog jezgra.
Po?etak kolske 2003/04. godine nije tekao po planu OHR-a i federalnog Ministarstva obrazovanja.
Da bi se uspjeno provela reforma u svim kolama je potrebno stvoriti iste uslove za sve.
Po uputama OSC-a prvi korak je administrativno objedinjavanje dvije kole pod jednim krovom prema prijedlogu mree kola koju je izradilo kantonalno Ministarstvo obrazovanja.
Zbog veoma izraenog ovog problema traili smo pomo? u rjeavanju od Ministarstva, Kantonalnog inspektora za djelatnost obrazovanja, Sekretarijata za drutvene djelatnosti optine Vitez, a obratili smo se i kolskom odboru dijela kole (hrvatski dio).

Naalost,problem prostora jo nije rijeen, iako je Vlada SBK-a tokom 2007.godine izdvojila sredstva za nadogradnju sprata.
Saptembra,2006.godine, roditelji u?enika su obustavili nastavu ,izraavaju?i tako svoj protest i nezadovoljstvo zbog nejednakih uslova rada.
Jedina pogodnost koja se trime ostvarila, jeste ustupak male ,neuslovne u?ionice koju vie nije mogla koristiti privatna muzi?ka kola, jer prokinjava zbog nesaniranog krova!
Prostora i dalje nije bilo za bonja?ku djecu!Naalost,prostora ima,ali je neracionalno raspore?en,jer je velika razlika u broju u?enika po odjeljenjima-jedni imaju konfor,dok se drugi gue u u?ionicama sa 24 kvadrata sa po 36 u?enika!
Iste godine,Vlada SBK-a izdvojila je 220 000,00 KM za nadogradnju sprata na postoje?em aneksu kole, kako bi se ovaj problem trajno rijeio.
Naalost, iako je Upravni odbor kole i Vije?e roditelja uloilo ogromne napore da se ovaj san i ostvari, radovi nisu po?eli.
Uz sve ovo, geoloka spitivanja tla ispod postoje?eg objekta pokazala su veliku nestabilnost i rizik za bilo kakvu nadogradnju,a i su temelji zgrade su veoma nestabilni.
Dolaskom novog direktora, Imamovi? Armina, uloeni su dodatni napori kako se ne bi zauvijek odustalo od gradnje sprata.
Tokom augusta 2009. godine, ubrazan je proces iznalaenja konkretnog rjeenja ovog problema i poduzete aktivnosti koje su rezultirale saglasno?u Vlade i Ministarstva za izradunu projekta sanacije temelja kao po?etna faza nadogradnje kole.
Po?etkom 2010.godine izvrena je unutranja i vanjska sanacija temelja kolske zgrade, ?ime su se stekli svi preduslovi za nadogradnju sprata.
O?ekujemo da ?e dogradnja sprata i?i planiranim tokom i da ?e Vlada,odnosno Ministarstvo obezbijediti dodatna sredstva kako bi se projekat kona?no realizovao.
U tu svrhu prora?unata su potrebna sredstva za definitivnu realizaciju svih radova i dostavljena Ministarstvu.

Broj u?enika i upisna podru?ja Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima U ovu kolu dolaze u?enici sa ireg gradskog podru?ja i bliih mjesnih zajednica: Read more
Osnovna djelatnost kole Osnovna djelatnost kole Osnovna kola "Vitez" Vitez je ustanova od javnog interesa, u kojoj se obavlja osnovni odgoj i obrazovanje u?enika... Read more
Podaci o broju u?enika Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima Nastavu ove kolske godine, 2017/2018. godine, poha?a ukupno 678 u?enika, a od toga u centralno... Read more
Stru?ni organi Stru?ni organi kole U koli se osnivaju sljede?i stru?ni organi: Nastavni?ko vije?e ?ine ga svi nastavnici, stru?ni saradnici kole i di... Read more
Osnovni podaci o koli Osnovni podaci o koli OP?I PODACI O KOLI Osnovna kola u Vitezu osnovana je 02.09.1960.godine i nosila je ime "Bratstvo Jedinstvo". U svom sastavu imala je i ... Read more
Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Ispred humanitarne organizacije "Pax Kinderhuep" - Holandija, organizirana je posjeta Holandiji u?enika III, IV i V r... Read more
Stru?no usavravanje - Vlai? STRU?NO USAVRAVANJE Vlai?, 24. i 25.08.2010.godineU sklopu obaveznog stru?nog usavravanja, dvadeset nastavnika razredne nastave nae k... Read more
STRU?NO USAVRAVANJE - Duga U subotu i nedjelju (22. i 23.januara 2011.godine) odran je seminar za nastavnike nae kole. Teme seminara: Obrazovna inkluzija (... Read more
Oprema za kabinet informatike Krajem kolske godine 2009/2010. u nau kolu je stigla vrijedna donacija multimedijalne opreme. Sva oprema je instalirana i sada ve? uspje... Read more
Podjela paketi?a za u?enike Podjela paketi?a za u?enike I ove godine nai u?enici su dobili poklon paketi?e od svojih vrnjaka iz kola Velike Britanije. Posredstvom Udruenja gra?ana "Pomirenje"... Read more
Turnir u stolnom tenisu Turnir u stolnom tenisu U toku je turnir u stolnom tenisu u?enika od petog do osmog razreda. Planirano je da se odri u tri kategorije i to:1.dje?aci2.djevoj?i... Read more
Postavljene trakaste zavjese Postavljene trakaste zavjese Danas su u O "Vitez" u Vitezu postavljene trakaste zavjese. Ova novina je rezultat inicijative Vije?a roditelja kole, a u prikupl... Read more
Predavanje za u?enike Predavanje za u?enike U ?etvrtak i petak (3. i 4.mart), u amfiteatru kole odrano je predavanje i prezentacija na temu "Human odnos prema ivotinjama". Pre... Read more
Izborna sjednica Vije?a roditelja Izborna sjednica Vije?a roditelja Dana 17.03.2011.godine odrana je sjednica Vije?a roditelja kole. Nakon usvajanja Zapisnika i Izvjetaja o realiziranim aktivnostima ije?... Read more

postheadericon Nai fanovi na facebook-u


Prezentacija 2014.
Prezentacija 2013.
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
Pretraga: